Neuroteam


Neuroteam


Vi tar emot personer boende i Nynäshamns kommun, målgruppen är personer över 18 år inom kommunen som det avtalade uppdraget avser. Målgruppen omfattar:


  • personer som är ny- och återinsjuknade i stroke


  • personer med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som, efter utredning inom slutenvården, bedöms vara i behov av fortsatt rehabilitering i anslutning till utskrivning från slutenvården, och som är i behov av neuroteamets specifika kompetens. Remiss krävs.


Neuroteamet består av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator och är en länk i vårdkedjan i Stockholms läns landstings närsjukvård. Vi samarbetar med andra vårdinstanser vid behov, vi kan även ge handledning till exempelvis hemtjänst, personliga assistenter eller närstående.


Målet för verksamheten är att främja personens möjligheter att, utifrån egen förmåga och behov, kunna återta sin tidigare livsroll i familj, arbete, fritid och samhällsliv.


Rehabiliteringen ska fortgå till dess personen har uppnått stabil funktionsnivå eller då annan verksamhet kan tillgodose personens rehabiliteringsbehov.


Kontakt


Nynäs Rehab Center AB

Telivägen 8

149 41 Nynäshamn

08-121 30 400

kontakt@nynasrehabcenter.se

Följ oss